Du er her

Nyttige lenker

http://jegser.no

Jeg ser et et prosjekt utviklet av Blå Kors Norge. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.

http://snakketoyet.no

Ny side fra Barns Beste - for å trygge voksne og barn når foreldre er syke. Informasjon til både helsepersonell og andre voksne som er i kontakt med barn.

http://parorendesenteret.no

Stiftelsen Pårørendesenteret har vært i virksomhet siden 1998 og er til for deg som trenger støtte i rollen som pårørende eller som møter pårørende i jobben din og ønsker mer kunnskap om hvordan du bedre kan tilrettelegge for møtet med denne gruppen. Senteret har sine lokaler i Stavanger.

http://finnmarkssykehuset.no

Ny nettside til tidligere Helse Finnmark.

http://erfaringskompetanse.no

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Vi ønsker at erfaringer skal gjøres til kunnskap som kan videreutvikle behandling/praksis.

http://lpp.no

LPP er en landsomfattende ideel interesse- og brukerorganiasjon for pårørende innen psykisk helse.

http://konfliktraadet.no

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår for å løse konflikter – enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningsperson der en kriminell handling har funnet sted. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd – eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner. Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys i hele landet.

http://altakrise.no

Krisesenteret er et tilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for fysisk / psykisk vold. Incestsenteret er et tilbud til incestutsatte og seksuelt krenkede kvinner og menn over 18 år og omsorgspersoner til incestutsatte barn

http://statensbarnehus.no

Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep, eller ved mistanke om kjønnslemlestelse eller tvangsgifte. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Her i Nord-Norge er det barnehus i Tromsø og det skal i løpet av kort tid også åpnes et barnehus i Bodø.

http://nnpf.no

NNPF skal arbeide for å styrke kampen mot narkotika ved å fremme utdannelse, forebyggende arbeid og forskning. Foreningen har også som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika. På denne siden finner du bla. informasjon om ulike typer narkotiske stoffer.

http://barnsbeste.no

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. BarnsBeste samler inn, systematiserer og formidler kunnskap og metodikk, med formål å forebygge og behandle problemer hos barn med foreldre som er rammet av sykdom og/eller rusproblemer.

http://pårørendeprogrammet.no

- en igangsetter til refleksjon og drøfting. Programmet er beregnet for ansatte og ledere i kommunale ogspesialiserte tjenester.

http://www.motstoff.no

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon. Vi organiserer pårørende til rusavhengige og andre engasjerte personer i arbeidet for en restriktiv narkotikapolitikk og et godt behandlingstilbud for de rusavhengige.

http://napha.no

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene.

http://www.sanks.no

SANKS er Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern. Vi har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern for  den samiske befolkningen i hele Norge.

http://www.finnmarksnettverket.no

Finnmarksnettverket psykisk helse og rus - et redskap for selvhjelp. Nettverket er behjelpelig med igangsetting av selvorganiserte selvshjelpsgrupper på tvers av problematikk, både lokale grupper i Alta og grupper som møtes på telefon.

http://www.marborg.no

Primært en brukerorganisajon for opiatavhengige som mottar legemiddelassistert rehabilitering - (LAR). Organisasjonen har hovedkontor i Tromsø og lokalavdeling i Bodø/Fauske området. MARBORG's hovedfokus er å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate rusmisbruket og skape seg et rusfritt liv.

http://www.bikuben.net

Bikuben er et regionalt brukerstyrt senter for hele Nord Norge. De utvikler og arrangerer kurs i aktuelle tema innen folkehelsearbeid og har spesielt fokus rettet mot psykisk helse.

http://www.korusnord.no

Kompetansesenteret rus, Nord- Norge, skal bidra til en kunnskapsbasert praksis i rusfeltet innen kommunalt rusarbeid, forebygging, tidlig intervensjon og behandling. De har sitt hovedkontor i Narvik.

http://www.forebygging.no

En kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Inneholder mer enn 10 000 fagemner med særlig fokus på rusforebyggende arbeid.

http://www.pkforum.no

Hjemmeside til Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF) - jobber etter visjonen "sammen for et tryggere nærmiljø". Sidene har mye oppdatert informasjon om hva som skjer på det forebyggende feltet.

http://www.helsenorge.no

Den nye helseportalen inneholder bla. oversikt over ulike helsetjenester, pasientrettigheter samt nyttige lenker til private og frivillige organisasjoner.

http://www.a-larm.no

Alarm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet

http://www.rio.no

RIO er en landsdekkende organisasjon som ble stiftet i 1996. Alle aktive medarbeidere i RIO er tidligere rusavhengige som på forskjellige måter har kommet ut av avhengigheten. I tillegg finnes det mye fagkompetanse i organisasjonen

http://www.selvhjelp.no

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

http://www.barweb.no

BAR - barn av rusmisbrukere, ble stiftet som en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning og har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet. Har egen avdeling i Tromsø.

http://www.krisepsyk.no

Senter for krisepsykologi i Bergen. Her kan du finne informasjon om senteret, tjenester og kurs vi kan tilby og informasjon om prosjekter. I tillegg finnes en oversikt over bøker og hefter som er gitt ut fra senteret, publikasjonsliste og aktuelle referanser innen traume- og sorgfeltet.

http://www.wikiprevent.no

Wikiprevent - kriminalitetsforebyggerens digitale vertøykasse – gir deg som arbeider meg kriminalitetsforebygging hjelp og ny kunnskap, kan brukes som oppslagsverk og plattform for læring.

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

N.K.S.  er medlem av Ideelt Nettverk.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer